Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I

ROZSAH KURZU:

54
vyučovacích hodin

ANOTACE:

Kurz je určen začínajícím pracovníkům, kteří pracují v sociální oblasti metodou kontaktní práce (zejména v nízkoprahových zařízeních), nebo se chtějí s touto metodou více seznámit či si upevnit její principy. Kurz je rozdělen na 3 setkání. Kurz je svým obsahem obdobou dřívějšího kurzu Základy nízkoprahových služeb a zaměřuje se právě na oblast streetworku.


V prvním se účastníci seznámí se základními charakteristikami kontaktní práce a přirozeného prostředí klientů. Dále je věnována pozornost vlastnímu kontaktu s klientem s důrazem na praktické dovednosti kontaktních pracovníků a etikou a dilematy, které kontaktní pracovník s ohledem na specifika své práce řeší.


Druhé setkání je věnováno rozvoji dalších kompetencí pro působení v organizaci zaměřující se na kontaktní práci. Účastníci se seznámí s principy vedení dokumentace a chodem organizace. V kurzu se pracuje s pojmy jako strategické plánování, sociální politika, nejde o teoretické výklady těchto pojmů, ale o porozumění jejich důležitosti a smyslu v roli, kterou v organizaci účastník zastává – SP, PSS, vedoucí. Práce v týmech zaručuje, že žádná role nebude přehlédnuta. Nedílnou součástí kurzu je i seznámení účastníků s formami možné supervizní podpory v organizaci.


Třetí setkání má za cíl ukotvit poznatky z předchozích setkání a rozvinout další kompetence pro působení v organizaci – účastníci se seznámí se systémem sociálních, odborných i veřejných služeb a politik. Poslední část je věnována výkonu profesní role a profesních hranic pracovníka jako nezbytné součásti tohoto systému. Kurz tak kopíruje „kariérní postup" kontaktního pracovníka a podporuje jej v setrvání v kontaktní práci.

CENA KURZU:

10 900,00 Kč
9 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

káva, čaj, voda, sušenky

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

lektoři:

PhDr. Zdena Honsová Filípková

Vystudovala sociální práci a speciální pedagogiku. Má dlouholeté zkušenosti z přímé práce v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež, v probačním programu a s vedením týmu na pozici koordinátorky a metodičky. V rámci České asociace streetwork, z.s. působí jako odborný pracovník pro oblast hodnocení kvality. Dlouhodobě spolupracuje s PMS ČR (tvorba probačních programů pro mladistvé a mladé dospělé pachatele). Lektoruje, přednáší, poskytuje metodické vedení.

Mgr. Václava Egermaierová

Vystudovala TF JČU, obor Sociální a charitativní práce a Etika v sociální práci. Na poli nízkoprahových služeb pracuje již deset let, a to především s cílovou skupinou dětí a mládeže v rámci ambulantních i terénních forem práce, aktuálně se zaměřuje na práci s touto cílovou skupinou ve virtuálním prostředí. V současnosti je také projektovou manažerkou neziskové organizace poskytující nejen sociální, ale také doprovázející a vzdělávací služby a preventivní programy. Působí jako lektorka kurzů, auditorka kvality nejen nízkoprahových sociálních služeb.

Petr Hampacher DiS.

Sociální pedagog, lektor, metodik sociálních služeb. Pracuje v Majáku Liberec s rizikovou mládeží a dospělými v nízkoprahových sociálních službách, poradenských a probačních programech. Dlouhodobě se věnuje sociálně-právní problematice trestání mladistvých a tématu agrese a násilí. Lektoruje témata sociální a sociálně-právní problematiky, sociálních patologií a standardů a kvality služeb.

Mgr. Jakub Havlíček

Vystudoval sociální pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové. V současnosti je vedoucím Adiktologického multidisciplinárního týmu – pilotního projektu v rámci reformy psychiatrické péče. Vedl nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. V přímé práci pracuje především s mladistvými klienty. Dlouhodobě se zaměřuje na oblast managementu v neziskových organizacích poskytujících sociální služby. Je hodnotitelem kvality ČAS.

Mgr. Tomáš Klumpar

Od roku 2008 pracuje v Beztíži, z toho 10 let jako sociální pracovník v NZDM a TP pro děti a mládež, 10 let jako manager. Zabývá se lidskými zdroji, propojováním sociální práce s pedagogikou, podílel se na metodice inovativních přístupů MPSV v práci s mládeží, zkušenosti sbíral také v práci s mládeží v ústavní péči.

Mgr. Helena Kotová

Má 16 let praxe v nízkoprahových službách (NZDM, K-centrum, terénní práce), načas přerušené zaměstnáním v Probační a mediační službě ČR, nyní regionální koordinátorka ČAS v Ústeckém a Středočeském kraji. Lektorka a hodnotitelka kvality České asociace streetwork, metodička sociálních služeb.

Mgr. Regina Kuncová

Vystudovala FF UK, obor sociální práce. Už 20 let pracuje v nízkoprahových službách s různými cílovými skupinami. Nejdříve s uživateli drog, poté s dětmi a mládeží, nyní vede komunitní terénní program po dospělé sociálně vyloučené osoby v Praze na Černém Mostě. Působila jako odborná garantka projektů ČAS, věnuje se lektorování kurzů a supervizi.

Mgr. Petr Matoušek

Vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval o tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1. LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

Mgr. Věra Růžičková

Vystudovala FSS MU obor Psychologie – Sociální práce a sociální politika. Od roku 2003 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve 10 let jako vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač v brněnské sociálně vyloučené lokalitě, v současnosti na pozici odborné ředitelky služeb. Je také hodnotitelkou kvality ČAS.

KLÍČOVÁ SLOVA

CENA KURZU:

10 900,00 Kč 9 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

káva, čaj, voda, sušenky

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?